Endpoint
/api/v2/tenants/{tenantId}/integrations/install/OKTA
Path Parameters
tenantId
string

category
string

displayName
string

singleSignOnAuthentication
object

singleSignOnAuthentication.certificate
Certificate issued by the SSO system.
singleSignOnAuthentication.issueURL
URL of the SSO.
singleSignOnAuthentication.logoutUrl
URL displayed when user logouts.
singleSignOnAuthentication.redirectionUrl
Redirection URL.
singleSignOnAuthentication.type
Type of authentication.
uninstallReason
string

{
 "singleSignOnAuthentication": {
  "certificate": "MIIDrTCCAxagAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBnDEbMBkGA1UEChMSVGhlIFNhbXBsZSBDb21wYW55MRQwEgYDVQQLEwtDQSBEaXZpc2lvbjEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNY2FAc2FtcGxlLmNvbTETMBEGA1UEBxMKTWV0cm9wb2xpczERMA8GA1UECBMITmV3IFlvcmsxCzAJBgNVBAYTAlVTMRQwEgYDVQQDEwtUU0MgUm9vdCBDQTAeFw0wMTEyMDgwNDI3MDVaFw0wMjEyMDgwNDI3MDVaMIGcMRswGQYDVQQKExJUaGUgU2FtcGxlIENvbXBhbnkxFDASBgNVBAsTC0NBIERpdmlzaW9uMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1jYUBzYW1wbGUuY29tMRMwEQYDVQQHEwpNZXRyb3BvbGlzMREwDwYDVQQIEwhOZXcgWW9yazELMAkGA1UEBhMCVVMxFDASBgNVBAMTC1RTQyBSb290IENBMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDaiAwfKB6ZBtnTRTIo6ddomt0S9ec0NcuvtJogt0s9dXpHowh98FCDjnLtCi8du6LDTZluhlOtTFARPlV/LVnpsbyMCXMsG2qpdjJop+XIBdvoCz2HpGXjUmym8WLqt+coWwJqUSwiEba74JG93v7TU+Xcvc005MWnxmKZzDR3QIDAQABo4H8MIH5MAwGA1UdEwQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFGvyytrBtEquMX2dreysixMlPMMIHJBgNVHSMEgcEwgb6AFGvyytrBtEquMX2dreysixMlPMoYGipIGfMIGcMRswGQYDVQQKExJUaGUgU2FtcGxlIENvbXBhbnkxFDASBgNVBAsTC0NBIERpdmlzaW9uMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1jYUBzYW1wbGUuY29tMRMwEQYDVQQHEwpNZXRyb3BvbGlzMREwDwYDVQQIEwhOZXcgWW9yazELMAkGA1UEBhMCVVMxFDASBgNVBAMTC1RTQyBSb290IENBggEAMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBABclymJfsPOUazNQO8aIaxwVbXWS+8AFEkMMRx6O68ICAMubQBvs8Buz3ALXhqYeFS5G13pW2ZnAlSdTkSTKkE5wGZ1RYSfyiEKXb+uOKhDN9LnajDzaMPkNDU2NDXDzSqHk9ZiE1boQaMzjNLu+KabTLpmL9uXvFA/i+gdenFHv",
  "issuerUrl": "https://localhost.com",
  "logoutUrl": "https://localhost.com",
  "redirectionUrl": "https://localhost.com",
  "type": "Okta"
 }
}
{
 "category": "SSO",
 "displayName": "testSSOIntg",
 "singleSignOnAuthentication": {
  "certificate": "MIIDrTCCAxagAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBnDEbMBkGA1UEChMSVGhlIFNhbXBsZSBDb21wYW55MRQwEgYDVQQLEwtDQSBEaXZpc2lvbjEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNY2FAc2FtcGxlLmNvbTETMBEGA1UEBxMKTWV0cm9wb2xpczERMA8GA1UECBMITmV3IFlvcmsxCzAJBgNVBAYTAlVTMRQwEgYDVQQDEwtUU0MgUm9vdCBDQTAeFw0wMTEyMDgwNDI3MDVaFw0wMjEyMDgwNDI3MDVaMIGcMRswGQYDVQQKExJUaGUgU2FtcGxlIENvbXBhbnkxFDASBgNVBAsTC0NBIERpdmlzaW9uMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1jYUBzYW1wbGUuY29tMRMwEQYDVQQHEwpNZXRyb3BvbGlzMREwDwYDVQQIEwhOZXcgWW9yazELMAkGA1UEBhMCVVMxFDASBgNVBAMTC1RTQyBSb290IENBMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDaiAwfKB6ZBtnTRTIo6ddomt0S9ec0NcuvtJogt0s9dXpHowh98FCDjnLtCi8du6LDTZluhlOtTFARPlV/LVnpsbyMCXMsG2qpdjJop+XIBdvoCz2HpGXjUmym8WLqt+coWwJqUSwiEba74JG93v7TU+Xcvc005MWnxmKZzDR3QIDAQABo4H8MIH5MAwGA1UdEwQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFGvyytrBtEquMX2dreysixMlPMMIHJBgNVHSMEgcEwgb6AFGvyytrBtEquMX2dreysixMlPMoYGipIGfMIGcMRswGQYDVQQKExJUaGUgU2FtcGxlIENvbXBhbnkxFDASBgNVBAsTC0NBIERpdmlzaW9uMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1jYUBzYW1wbGUuY29tMRMwEQYDVQQHEwpNZXRyb3BvbGlzMREwDwYDVQQIEwhOZXcgWW9yazELMAkGA1UEBhMCVVMxFDASBgNVBAMTC1RTQyBSb290IENBggEAMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBABclymJfsPOUazNQO8aIaxwVbXWS+8AFEkMMRx6O68ICAMubQBvs8Buz3ALXhqYeFS5G13pW2ZnAlSdTkSTKkE5wGZ1RYSfyiEKXb+uOKhDN9LnajDzaMPkNDU2NDXDzSqHk9ZiE1boQaMzjNLu+KabTLpmL9uXvFA/i+gdenFHv",
  "issuerUrl": "https://localhost.com",
  "logoutUrl": "https://localhost.com",
  "redirectionUrl": "https://localhost.com",
  "type": "CUSTOM"
 }
}

Responses

OK

id
string

integration
object

integration.id
integration.multipleInstallations
integration.name
singleSignOnAuthentication
object

singleSignOnAuthentication.certificate
Certificate issued by the SSO system.
singleSignOnAuthentication.issueURL
URL of the SSO.
singleSignOnAuthentication.logoutUrl
URL displayed when user logouts.
singleSignOnAuthentication.redirectionUrl
Redirection URL.
singleSignOnAuthentication.type
Type of authentication.
ssoInstalled
object

ssoInstalled.category
SSO as Category.
ssoInstalled.displayName
Display name of SSO.
ssoInstalled.installedBy
SSO installed by.
ssoInstalled.installedTime
SSO installed time.
ssoInstalled.status
status of the Integration.
{
 "id": "INTG-70ba0f52-cef2-45a6-b46c-526c80afa85c",
 "integration": {
  "id": "OKTA",
  "name": "Okta"
 },
 "singleSignOnAuthentication": {
  "issuerUrl": "https://localhost.com",
  "logoutUrl": "https://localhost.com",
  "redirectionUrl": "https://localhost.com",
  "type": "Okta"
 }
}
{
 "displayName": "testSSOIntg",
 "id": "INTG-4d3042af-af4e-4fa0-9629-b23ab6d745da",
 "integration": {
  "id": "CUSTOM",
  "multipleInstallations": true,
  "name": "custom"
 },
 "singleSignOnAuthentication": {
  "issuerUrl": "https://localhost.com",
  "logoutUrl": "https://localhost.com",
  "redirectionUrl": "https://localhost.com",
  "type": "Other"
 }
}